Vaikka Darwinin teoriaan pohjautuva evoluutioteoria on laajasti hyväksytty tiedeyhteisössä, on edelleen tiettyjä yhteisöjä jotka eivät halua tunnustaa teoriaa lajien vähittäisestä kehittymisestä. Nämä yhteisöt ovat usein uskonnollisia, joilla on oma teoria maapallon ja lajien kehittymisestä ja siksi evoluutioteoria saattaa olla mahdotonta hyväksyä.

Kreationismissa uskotaan luomisoppiin

Kreationismi on laajalle levinnyt suuntaus, jonka perusajatus on se, että ihminen ja maapallon muut lajit eivät ole evoluution muokkaamia vaan ne ovat syntyneet luomistapahtumassa samaan aikaan muun maapallon kanssa. Kreationismi jakautuu useisiin eri koulukuntiin, joista osa on hieman suopeampia evoluutioteorialle muun muassa maapallon iän suhteen, kun taas osa on tiukasti sitä mieltä, että maapallo on enintään 10 000 vuotta vanha. Kreationismissa useissa suuntauksisa uskotaan myös, että elämä maapallolla on muokkautunut merkittävästi Jumalan aiheuttaman laajan tulvan seurauksena, josta on pelastuttu arkin rakentamisella.

Tieteellisen käsityksen mukaan maapallo on syntynyt alkuräjähdyksessä noin 4,6 milrjardia vuotta sitten. Monet kreationistit ovat sitä mieltä, että alkuräjähdysteoria on vain yksi teoria muiden joukossa ja siihen uskova ikään kuin pelaa lottoa netissä: hauskaa ja jännittävää, mutta todennäköisyys voittoon on olemattoman pieni. Kreationismista sallivin suuntaus on teistinen evoluutiokäsitys, jonka mukaan evoluutio ja Jumalan olemassa olo ovat molemmat faktoja. Tämä suuntaus ei näe ristiriitaa kahden teorian välillä vaan se pitää evoluutiota joko Jumalan ohjaamana tai itsenäisenä tapahtumana, joka on Jumalan käynnistämä.

Uuskreationismi on perinteisestä kreationismistä syntynyt liike, joka ei suoraan kiellä vaiheittaista kehitystä, mutta uskoo ihmisen mielen kehittyneen erillisenä ja korkeampana kuin muiden lajien. Uuskreationismista on tullut tunnetuksi muun muassa älykkään suunnittelun liike, joka selittää kehityksen älykkäällä suunnitellulla, ei luonnonvalinnalla. Luonnonvalintaa pidetään hallitsemattomana prosessina, joka ei olisi voinut johtaa lajien kehitykseen sellaiseksi kun ne nykyisessä muodossaan ovat.

Kriittisin suuntaus evoluutiota ja Darwinin teoriaa kohtaan taas on Nuoren maan kreationismi, joka kieltää makroevoluution ja Darwinin teorian täysin. Tämä suuntaus pitää raamatun luomiskertomusta absoluuttisena faktana ja uskoo evoluution suuntauksista ainoastaan mikroevoluutioon. Nuoren maan kreationismia on kritisoitu myös muiden uskonnollisten ryhmien toimesta.

Tiedeyhteisössä kreationismi on saanut kohteekseen runsaasti arvostelua muun muassa siitä, että se ei pohjaudu laajaan todistusaineistoon. Jo aiemmin esitetty vertaus siitä, miten kreationismissa alkuräjähdykseen uskova pelaa lottoa netissä voi päteä myös toiseen suuntaan luonnontieteilijöiden piireissä. Tiedeyhteisössä moni uskoo jopa, että pelaamalla lottoa netissä voi voittaa todennäköisemmin kuin uskomalla siihen, että maapallo olisi alle 10 000 vuotta vanha.

Skientologit uskovat ihmisen periytyneen avaruusolioista

Skientologia on uskonto, jonka perusajatus on, että ihmiskunta polveutuu 75 miljoonaa vuotta sitten maapallolle saapuneesta theta-kansasta. Skientologia ei suoraan kiellä evoluutiota tai vaiheittaista kehitystä, mutta se ei myöskään ole linjassa yleisen tieteellisen käsityksen kanssa, jonka mukaan ihmiset ovat vähittäisen kehityksen tulosta ja polveutuneet muista kädellisistä esi-isistä. Evoluutioteorian mukaan ihminen on lajina paljon nuorempi, noin 200 000 vuotta, eivätkä ihmisen aiemmat kantamuodotkaan yllä 75 miljoonan vuoden päähän.

Skientologian pääajatus on vaiheittainen kehitys, jossa painotetaan muun muassa terveellistä ravitsemusta ja itsekasvatusoppia. Jäsenet harjoittavat dianetiikkaa, jossa uskotaan useiden vaivojen olevan psykosomaattista alkuperää. Skientologiaan kuuluu muun muassa terapiaa, joissa yritetään päästä eroon enegrammeista eli traumaattisita muistoista. Jäsenet pyrkivät puhtaaseen elämään, jossa muun muassa pyritään pidättäymään paheista, kuten alkoholi ja epäterveellinen ruoka. He eivät harrasta uhkapeliä tai pelaa lottoa netissä, eivätkä käytä päihteitä.

Monet ääriuskonnolliset suuntaukset kieltävät evoluutioteorian

Useilla ääriuskonnollisilla suuntauksilla on oma käsityksensä maapallon ja elämän synnystä, johon evoluutio ei sovi. Useat näistä uskontoryhmistä pitäytyvät maltillisessa kannassa, jonka mukaan oma luomiskertomus ei ole ristiriidassa evoluutioteorian kanssa, mutta yksittäiset suuntaukset korostavat omaa luomiskertomustaan ja kieltävät evoluution.

Tunnetuimmista uskonnoista evoluutio on laajimmin hyväksytty buddhalaisten ja hindujen keskuudessa. Syy saattaa löytyä siitä, että erityisesti buddhalaisuudessa korostetaan enemmän elämänohjeita ja moraalia kuin jumalakäsitystä ja luomiskertomusta. Monet buddhalaiset eivät näe ristiriitaa evoluution ja oman uskontonsa kanssa. Hindulaisuudessa puolestaan on selvä luomiskertomus, jossa uskotaan hindujen korkeimman jumalan, Brahmanin luoneen kaiken elämän. Useimmat hinduista eivät kuitenkaan näe ristiriitaa evoluution ja omien uskomustensa välillä.

Suurin osa uskonnollisista suuntauksista jää neutraaliin välimaastoon, jossa on hyväksytty sekä luomiskertomus että evoluutio. Useat uskonnot näkevät evoluution jumalan ohjauksesta tai tahdosta johtuvana tapahtumana, eivätkä näe syytä kieltää sitä. Osa taas on suoraan hyväksynyt ajatuksen kahdesta eri totuudesta, eikä näe tarpeelliseksi valita näiden kahden väliltä.

Kaikkein kriittisimmin evoluutioon suhtautuvat usein eri kristilliset ryhmät, kuten Jehovan todistajat ja mormonit. Evoluutiokriittisyys näkyy erityisesti pienissä keskittyneissä uskonnoissa. Yhdysvalloissa alkunsa saanut mormonismi on hieman jakautunut evoluutiokäsityksensä suhteen. Virallinen kanta on, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja ihmisellä on erityinen asema lajien keskuudessa. Monet korkeassa arvossa olevat mormonit ovat kuitenkin todenneet, että evoluutio ei suoraan ole ristiriidassa kirkon opetusten kanssa.